VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS

Bij World Wide Juf volgen onze leerlingen standaard de eerste 3 jaar van de middelbare school. Na 3 jaar vmbo, havo of vwo bekijken we samen met de ouders en de leerling welk uitstroomprofiel het beste bij de leerling past.

 

Zo kan de keuze vallen op het IB-Dutch SSST-A niveau, of juist B-level. Weer instromen binnen het Nederlandse schoolsysteem is ook een optie. Alleen een certificaat die erkend wordt door universiteiten of andere hogere scholen in Nederland is ook één van de mogelijkheden. 

Het Nederlandse onderwijssysteem bestaat uit 4, 5 of 6 jaar voortgezet onderwijs (afhankelijk van het schooltype). Na de basisschool, dus vanaf ongeveer 12 jaar, gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bestaat uit vmbo, havo en vwo en bereidt leerlingen voor op het mbo of het hoger (beroeps)onderwijs.

ONDERWIJSKEUZE

Aan het einde van groep 8, het laatste jaar van het basisonderwijs, kiezen leerlingen een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs op grond van een schooladvies, eigen voorkeur en in veel gevallen een landelijke toets. Leerlingen hebben daarbij 2 keuzemogelijkheden: algemeen voortgezet onderwijs (havo of vwo) of beroepsgericht voortgezet onderwijs (vmbo). Het voortgezet onderwijs is bestemd voor kinderen in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 16, 17 of 18 jaar. Het algemeen voortgezet onderwijs duurt 5 of 6 jaar en is verplicht voor leerlingen tot 16 jaar. Leerlingen kunnen kiezen uit 2 soorten onderwijs die beide beginnen met een onderbouw. De onderbouw duurt 2 of 3 schooljaren, afhankelijk van het type voortgezet onderwijs. Bij World Wide Juf ontvangen leerlingen aan het einde van het tweede jaar advies over welke richting ze het beste kunnen volgen.

ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Binnen het algemeen voortgezet onderwijs bestaan 2 typen onderwijs: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met een studieduur van 6 jaar en het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) dat 5 jaar duurt. 

ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS JAAR 1

In het eerste jaar voortgezet onderwijs bieden wij vijf niveaus aan:

 • basis-kader

 • kader-theoretische leerweg

 • theoretische leerweg-havo

 • havo-vwo

 • vwo


VOORTGEZET ONDERWIJS JAAR 2

In het tweede jaar voortgezet onderwijs bieden wij vijf niveaus aan:

 • basis-kader

 • kader-theoretische leerweg

 • theoretische leerweg-havo

 • havo-vwo

 • vwo

VOORTGEZET ONDERWIJS JAAR 3+
Vanaf de derde klas wordt er een keuze gemaakt en bieden wij vijf niveaus aan:

 • basis

 • kader

 • theoretische leerweg

 • havo

 • vwo

ONS AANBOD

ONDERBOUW VO


De onderbouw van het voortgezet onderwijs is als volgt onderverdeeld:

 • vwo klas 1, 2 en 3

 • havo klas 1, 2 en 3

 • vmbo klas 1 en 2

 • vmbo klas 3 en 4 (inclusief certificaat of diploma)

 • havo klas 4 en IB of CNaVT

 • vwo klas 4 en IB

 


LESTIJD
 

In het voortgezet onderwijs zijn de reguliere lessen zo opgebouwd dat iedere leerling één uur en 15 minuten les uur heeft per week.

LESINHOUD

Tijdens de lessen werken we met de methode Nieuw Nederlands, die onderwijs biedt voor de niveaus vmbo, havo en vwo.

Nieuw Nederlands is als volgt ingedeeld:

Lezen, spreken, kijken en luisteren, schrijven, portfolio opdracht, woordenschat, kijk op taal, grammatica zinsdelen, grammatica woordsoorten, spelling, fictie en poëzie.

ACTUALITEIT

Werken met Nieuwsbegrip is een goede manier om aan te sluiten bij de actualiteit en tegelijkertijd begrijpend lezen en woordenschat te oefenen. Leerlingen lezen teksten behorend bij het thema van de week en aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. Doordat de leerkracht regelmatig samen met de leerling de teksten 'hardop-denkend' voordoet hoe zij als leesexpert een tekst aanpakt, laat zij zien hoe zij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Bij elk thema maakt NOS jeugdjournaal een filmpje. De leerlingen vinden het erg leuk om dit te bekijken en te bespreken.

Voor elke leerling is er een tekst op zijn of haar niveau.

 • Niveau AA voor groep 4

 • Niveau A voor groep 5/6, ISK en praktijkonderwijs en pas gealfabetiseerde cursisten

 • Niveau B voor groep 7/8, vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1

 • Niveau C voor de betere lezers van groep 8, vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4, vmbo g/t leerjaar 1-3, havo/vwo leerjaar 1-2 en mbo niveau 2

 • Niveau D voor vmbo t leerjaar 4, havo/vwo leerjaar 3-4 en mbo niveau 3

EXTRA OEFENSTOF

De methode Nieuw Nederlands biedt online en via oefenboeken een schat aan extra oefenmateriaal. Daarnaast werken wij met Bloon, een handige site waarop de kinderen op een leuke manier na elk hoofdstuk spelling hun dictee kunnen oefenen. Alle groepen oefenen hun spelling als huiswerk ook regelmatig op de computer met Bloon. Bloon is een methode- onafhankelijke manier van oefenen met spelling. BLOON = Bekijken Lezen Omdraaien Opschrijven Nakijken

TOETSEN & EXAMENS 

De uitstroom- mogelijkheden worden bekeken met de ouders en leerlingen om het beste uitstroomprofiel te kiezen dat aansluit bij de wens van de leerling.

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL (CNaVT)

Voor leerlingen die hun programma Nederlands willen afronden met een erkend diploma, maar geen IB Dutch A kiezen, is het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal met profiel Educatief Startbekwaam (STRT) een goed alternatief. Dit CNAVT- examen - op niveau B2 - wordt erkend door vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

WWJ biedt in samenwerking met IBID gerichte examentrainingen aan door ervaren docenten. Het CNaVT- examen vindt plaats in de eerste twee weken van mei en kan overal ter wereld worden afgenomen bij een erkende exameninstelling.

DEELCERTIFICAAT NEDERLANDS

De leerling doorloopt het hele traject vo Nederlands met de methode Nieuw Nederlands. In het laatste jaar vragen wij het staatsexamen aan. De aanvraag moet gedaan worden vóór januari van het jaar waarin examen gedaan wordt. Het schriftelijk examen mag onder bepaalde voorwaarden in het buitenland worden afgelegd. De voorwaarden zijn:

 • dat land moet buiten Europa liggen

 • kandidaat heeft de Nederlandse nationaliteit

 • de afdeling Examendiensten moet instemmen met het verzoek

 • er is een ambassade of consulaat in de buurt die bereid is om de kandidaat op de Nederlandse examentijden te examineren

 • het mondeling examen dient in Nederland te worden afgelegd of Caribisch Nederland

De kandidaat kan ook verzoeken om het examen op een later tijdstip te mogen doen in Nederland, in het tweede tijdvak in juni of in het derde tijdvak in augustus. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen dient de kandidaat een bewijs van wonen of werken naar de afdeling Examendiensten te sturen.

NT2 EXAMEN I OF II

Behalve het CNaVT en het Deelcertificaat Nederlands is er de mogelijkheid om uit te stromen als kandidaat NT2, examen I of II.

De NT2 examens worden vrijwel wekelijks afgenomen op 5 verschillende plaatsen in Nederland, te weten Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk en Zwolle. Het NT2 examen kan ook in delen (deelcertificaten) worden afgenomen. Bijvoorbeeld eerst lezen en luisteren en na een paar maanden spreken en schrijven.

 

 

Het examen NT2 I geeft toegang tot opleidingen of werkzaamheden op mbo-niveau. Leerlingen van het voortgezet onderwijs die klas 3 vmbo gedaan hebben, kunnen ervoor kiezen deel te nemen aan het examen NT2 I.

Het examen NT2 II geeft toegang tot opleidingen en functies op hbo-niveau en universitair niveau. Leerlingen van het voortgezet onderwijs die klas 3 havo of 3 vwo gedaan hebben, kunnen er ook voor kiezen verder te gaan en deel te nemen aan het examen NT2 II.

TOETSEN EN DOORSTROOM

Op het voortgezet onderwijs worden er op verschillende momenten diverse toetsen afgenomen. Op deze manier wordt de voortgang van de leerlingen naast de observaties van de leerkracht nauwlettend in de gevolgd op alle onderdelen die bij het Nederlands onderwijs aan bod komen.

Zo nemen we na elk hoofdstuk de methode gebonden bloktoets af om te zien of de aangeboden en geleerde stof van dat hoofdstuk eigen is gemaakt door de leerling. 

De leesvaardigheid toetsen nemen we drie keer per jaar digitaal af. Zo houden we de voortgang in de gaten en bekijken we of de leerling de platte tekst begrijpt, verbanden kan zien en de hoofdgedachte van de schrijver uit een tekst kan halen. 

We nemen standaard één keer per jaar de landelijk genormeerde toetsen begrijpend lezen en spelling af. Wanneer een leerling begin VO 1 instroomt bij World Wide Juf zal er een nulmeting worden afgenomen en vinden deze toetsen het eerste jaar tweemaal plaats.

 

 

IB EXAMEN


Leerlingen die het IB (International Baccalaureate) examen willen doen krijgen een tutor aangewezen na de (soms tweede) derde klas van het voortgezet onderwijs (afhankelijk van het niveau van de leerling) Start hij/zij daar met het MYP of met het DP. 

 

SAMENWERKING

WWJ en IBid.education werken nauw samen. IBid is net als World Wide Juf aangesloten bij stichting NOB. 

 

 

 

GEEFT TOEGANG TOT:

 

AANVRAGEN EXAMEN:

WANNEER EXAMEN:

 

LOCATIE:

DEELCERTIFICAAT
NEDERLANDS (STAATSEXAMEN)

VWO: Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen.

HAVO: hbo-instellingen.

VMBO: mbo-instellingen.

Individueel via website van DUO voor 1 januari.

In mei, juni of augustus.

In Nederland of in een land buiten Europa.

 

CNaVT profiel Educatief Startbekwaam

Universiteiten en hogescholen in Nederland en België.

 

 

 

Individueel m.b.v. IBID/WWJ voor 16 maart. 

Jaarlijks begin mei.

Bij erkende examen-instellingen in meer dan 40 landen ter wereld.

NT2 I

Mbo-instellingen en beroepen op mbo-niveau.

 

 

 

Individueel via website van DUO.

Vrijwel wekelijks.

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk en Zwolle.

NT2 II

Universiteiten en hbo-instellingen en beroepen op universitair en hbo-niveau. 

Individueel via website van DUO.

Vrijwel wekelijks.

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk en Zwolle.

CULTUURLESSEN

Stichting NOB heeft de NTC- lessenserie Nederland IN ZICHT ontwikkeld.
In de lessenserie wordt woordenschat geïntegreerd met cultuurlessen. Het is een doorgaande leerlijn voor de onderbouw tot en met de bovenbouw.

Bij de selectie van onderwerpen voor NederLAND IN ZICHT is rekening gehouden met een zo optimaal mogelijke dekking van het kerndoel basisonderwijs ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Daarbij is gekozen voor die onderwerpen die over het algemeen niet, of op een afwijkende wijze op de dagscholen van de leerlingen worden behandeld. Tijdens de lessen van NederLAND IN ZICHT wordt het accent gelegd op Nederland.

Stichting NOB heeft ook de cultuurgame cultquest ontwikkeld. CultQuest is een online game voor NTC-leerlingen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar. 
Via www.cultquest.nl kunnen diverse interactieve games gespeeld worden. 
Tijdens het spelen van de games kunnen leerlingen punten scoren die ze vervolgens kunnen gebruiken om hun eigen avatar vrij te spelen of te pimpen.

 

Het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland en Vlaanderen staat centraal in CultQuest. Dit houdt in dat Nederlandse tradities en Vlaamse gewoonten aan bod komen. Aan de hand van een thema worden verschillende onderwerpen besproken. De gameformats zijn gebaseerd op het reproduceren van kennis, het onderzoeken, vergelijken en zichzelf positioneren ten opzichte van aspecten van het immaterieel cultureel erfgoed. De kinderen gaan op onderzoek uit en ontdekken en leren meer over de Nederlandse en Vlaamse tradities en gewoonten.