top of page

AVG

Algemene Vordering Gegevensbescherming
 

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe Europese privacyregels die ook voor scholen in het buitenland gelden, wanneer zij gevestigd zijn binnen de EU, dus ook voor World Wide Juf. De regels in de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) geven leerlingen en ouders meer controle over hun persoonsgegevens.

 

In deze privacyregels is beschreven hoe op onze school wordt omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur.

 

Bij World Wide Juf wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. 

 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school (met toestemming van de ouders) daar toestemming voor geeft. 

 

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem Microloon. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot het bestuur en de directie van onze school. 

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de leerling, of met de schooldirecteur.

bottom of page